Tentoonstellingen en vogelbeurzen

BELGISCHE ORNITHOLOGISCHE UNIE B.O.U.
Gaston Van Limbergen tel. 052/21 47 33

VOGELGRIEP
Maatregelen van kracht in België (KB van 5 mei 2008)

Onder voorbehoud dat er zich geen nieuwe ontwikkelingen voordoen, kunnen de maatregelen die van toepassing zijn in België als volgt worden samengevat.

Algemene maatregelen

 • 1. Openbare markten, waarop pluimvee en andere in gevangenschap gehouden vogels worden aangeboden, zijn uitsluitend toegelaten onder de volgende voorwaarden:

a) de lokale overheid, die de markt organiseert, registreert zich bij het Voedselagentschap (LCE) ten minste 48 uur voor aanvang van de markt; ingeval van een wekelijkse markt, moet deze registratie slechts eenmalig te gebeuren;
b) de lokale overheid houdt een lijst bij met de namen en adressen van de verkopers op de markt. Die lijst moet gedurende ten minste 2 maanden ter beschikking van het Voedselagentschap gehouden worden;
c) de markt staat onder officieel toezicht van een erkende dierenarts die aangesteld is door de lokale overheid; zij deelt de naam van de aangestelde erkende dierenarts mee aan de betrokken LCE;
d) enkel professionele handelaars zijn toegelaten op de markten; de occasionele verkoop is verboden;
e) indien er meerdere handelaars op dezelfde markt aanwezig zijn, kunnen ze niet naast elkaar staan; hun standplaatsen moeten zo ver mogelijk uit elkaar staan, en bij voorkeur aan de buitenkant van de markt;
f) het pluimvee en de andere in gevangenschap gehouden vogels moeten in de 10 dagen voor de markt opgehokt of afgeschermd zijn geweest om contact met wilde vogels te vermijden.

 • 2. Andere verzamelingen dan openbare markten met pluimvee (inbegrepen watervogels) zijn uitsluitend toegelaten onder de volgende voorwaarden:

a) de gelijktijdige aanwezigheid van professionele handelaars en particuliere verkopers op verzamelingen is verboden;
b) de organisator van de verzameling registreert zich bij het Voedselagentschap (lokale controle-eenheid, LCE) ten minste 48 uur voor aanvang van de verzameling;
c) de organisator van de verzameling houdt een lijst bij met de namen en adressen van de houders die met hun dieren deelnemen aan de verzameling. Die lijst moet gedurende ten minste 2 maanden ter beschikking van het Voedselagentschap gehouden worden;
d) de verzameling staat onder officieel toezicht van een erkende dierenarts die aangesteld is door de organisator van de verzameling. De organisator deelt de naam van de aangestelde erkende dierenarts mee aan de betrokken LCE voor aanvang van de verzameling;
e) het pluimvee moet in de 10 dagen voor het evenement opgehokt of afgeschermd zijn geweest om contact met wilde vogels te verhinderen.

 • 3. Andere verzamelingen dan openbare markten met enkel andere in gevangenschap gehouden vogels zijn uitsluitend toegelaten onder de volgende voorwaarden:

a) er mag geen pluimvee aanwezig zijn ( indien wel: zie 2);
b) de organisator van de verzameling registreert zich bij het Voedselagentschap (lokale controle-eenheid, LCE) ten minste 48 uur voor aanvang van de verzameling;
c) de organisator van de verzameling houdt een lijst bij met de namen en adressen van de houders die met hun dieren deelnemen aan de verzameling. Die lijst moet gedurende ten minste 2 maanden ter beschikking van het Voedselagentschap gehouden worden;
d) de verzameling staat onder officieel toezicht van een erkende dierenarts die aangesteld is door de organisator van de verzameling. De organisator deelt de naam van de aangestelde erkende dierenarts mee aan de betrokken LCE voor aanvang van de verzameling.

 • 4. Buiten de risicogebieden is de toegang tot alle plaatsen waar pluimvee of andere in gevangenschap levende vogels worden gehouden, verboden voor elk voertuig, elke persoon en alle materiaal die in de 4 voorafgaande dagen:
 • ofwel in contact is geweest met pluimvee of andere in gevangenschap levende vogels, gehouden in een risicogebied gelegen op het nationale grondgebied of in het buitenland,
 • ofwel op een plaats is geweest in zo’n risicogebied waar pluimvee of andere in gevangenschap levende vogels worden gehouden.

Dat verbod is niet van toepassing op het personeel van het Voedselagentschap en van andere bevoegde autoriteiten, noch op de personen die in hun opdracht werken, op voorwaarde dat zij de door het Voedselagentschap vastgelegde hygiënevoorschriften naleven.

 • 5. Elk vervoermiddel en materiaal dat dient voor het vervoer van pluimvee, andere in gevangenschap levende vogels, broedeieren of consumptie-eieren, moet reinig- en ontsmetbaar zijn of voor eenmalig gebruik dienen. Het moet worden gereinigd en ontsmet met een toegelaten biocide na elk vervoer en elke ophaling.
 • 6. Elk vervoermiddel en materiaal dat dient voor het vervoer van pluimvee, andere in gevangenschap levende vogels, broedeieren en consumptie-eieren in een derde land of in een risicogebied gelegen buiten België moet reinig- en ontsmetbaar zijn of voor eenmalig gebruik dienen.

De reiniging en ontsmetting moeten onmiddellijk plaatsvinden met een toegelaten biocide en uiterlijk binnen de drie werkdagen na terugkeer op het Belgische grondgebied of voordat er een plaats wordt aangedaan waar pluimvee of andere in gevangenschap levende vogels worden gehouden, onder toezicht van een erkend dierenarts die is aangesteld door de betrokken LCE.

De reiniging en ontsmetting worden uitgevoerd volgens de aanwijzingen van de LCE (cf. procedure 1243484 – reiniging en ontsmetting van vervoermiddelen afkomstig uit risicogebieden).

 • 7. Iedere ziekte of abnormale sterfte bij het pluimvee moet onmiddellijk door de bedrijfsdierenarts of een erkende dierenarts worden onderzocht. Indien de bedrijfsdierenarts of de erkende dierenarts bij zijn onderzoek aviaire influenza niet kan uitsluiten, moet hij dat onmiddellijk melden aan de officiële dierenarts.
 • 8. In de volgende gevallen is het verboden om bij het pluimvee een therapeutische behandeling te starten indien vooraf geen monsters voor een laboratoriumonderzoek aan een vereniging werden toegezonden:
 • een daling van de normale voeder- en waterconsumptie van meer dan 20 %;
 • een sterfte van meer dan 3 % per week;
 • een daling van de leg met meer dan 5 % die langer dan twee dagen duurt;
 • klinische tekenen of letsels bij post-mortem onderzoek die wijzen op aviaire influenza.

Maatregelen die van toepassing zijn op het niveau van de pluimveehouderijen

In alle geregistreerde pluimveebedrijven en alle broeierijen gelden de volgende maatregelen:

 • 1. Aan de ingangen en uitgangen van elke pluimveestal en het bedrijf moet een ontsmettingsvoetbad met een toegelaten biocide worden geplaatst.
 • 2. De toegang tot een pluimveestal of een broeierij is verboden aan alle personen die niet tot het bedrijf behoren. De verantwoordelijke treft met het oog daarop alle noodzakelijke schikkingen. Dat verbod geldt niet voor:
 • het personeel dat nodig is voor de bedrijfsvoering;
 • de bedrijfsdierenarts;
 • het personeel van het Voedselagentschap en de personen die in opdracht ervan werken;
 • het personeel van andere bevoegde overheden en de personen die in opdracht ervan werken.

Deze personen moeten bedrijfseigen laarzen en kledij of overkledij aantrekken voordat zij de pluimveestal of de broeierij betreden en moeten alle nodige voorzorgen nemen om verspreiding van het aviaire influenzavirus te vermijden.

 • 3. Elke verantwoordelijke moet een register van bezoeken bijhouden met vermelding van de datum en het uur van het bezoek, naam en adres van de bezoeker, de nummerplaat van de wagen, de reden van het bezoek alsook het al of niet betreden hebben van de stallen. In het register worden in chronologische volgorde alle personen ingeschreven die de pluimveestal of de broeierij betreden.

De bedrijfsdierenarts moet dit register bij elk bezoek dateren en ondertekenen.

 • 4. Het voederen en het drenken van pluimvee en andere in gevangenschap levende vogels moet binnen gebeuren of op een zodanige wijze dat contact met wilde vogels onmogelijk is.
 • 5. Het is verboden om pluimvee en andere in gevangenschap levende vogels te drenken met water dat afkomstig is van oppervlaktewatervoorraden of regenwater waartoe wilde vogels toegang hebben, tenzij dat water werd behandeld om eventueel aanwezige virussen te inactiveren.

Bijkomende maatregelen geldend in gevoelige natuurgebieden

 1. Het voederen en het drenken van pluimvee en andere in gevangenschap levende vogels moet binnen gebeuren of op een zodanige wijze dat contact met wilde vogels onmogelijk is.
 2. Het is verboden om pluimvee en andere in gevangenschap levende vogels te drenken met water dat afkomstig is van oppervlaktewatervoorraden of regenwater waartoe wilde vogels toegang hebben, tenzij dat water werd behandeld om eventueel aanwezige virussen te inactiveren.
 3. Eenden en ganzen moeten van het andere pluimvee gescheiden worden.
 4. Pluimvee van geregistreerde pluimveebedrijven moet worden opgehokt of op zodanige wijze worden afgeschermd dat contact met wilde vogels vermeden wordt.
 5. Het Voedselagentschap kan bijkomende klinische, pathologische, serologische of virologische onderzoeken voorschrijven.

De beschrijving van deze gebieden kan geraadpleegd worden op de website http://www.favv.be of kan op eenvoudige aanvraag bij het Voedselagentschap bekomen worden.

Vaccinatie

Vaccinatie tegen vogelgriep is verboden.

Aan de federaties B.O.U.

Op 8/09/2017 heeft het FAVV maatregelen uitgevaardigd ter voorkoming van de vogelgriep, dit in functie van de mogelijkheden die het KB van 5 mei 2008 hen biedt.
De tekst leek mij op een aantal punten nogal onduidelijk en vergaand wat TT en vogelbeurzen betrof.
Ik heb contact gehad met de verantwoordelijken en daarom werd de tekst aangepast en verduidelijkt.
Op 15/09/2017 werd een aangepaste versie gepubliceerd
Om misopvattingen te voorkomen wil ik daarom een aantal punten duidelijk maken die ik met het FAVV besproken heb zodat ze juist kunnen geïnterpreteerd worden.

Onder punt 1 van de Algemene maatregelen:
Occasionele verkoop van particulieren op openbare markten (dit zijn markten ingericht door de lokale overheid) is verboden.

Onder punt 2:
De gelijktijdige aanwezigheid van professionele handelaars en particuliere verkopers op verzamelingen is verboden;
Wanneer er dus een vogelbeurs of tentoonstelling georganiseerd wordt met pluimvee (bvb. kwartels) zijn professionele handelaars niet toegelaten

Onder punt 3:
Oorspronkelijke tekst: “de aanwezigheid van alle pluimvee is verboden”
Huidige tekst: “er mag geen pluimvee aanwezig zijn (indien wel: zie 2)
Wanneer men dus een tentoonstelling of vogelbeurs inricht met pluimvee (bvb kwartels) is punt 2 van toepassing (professionele handelaars niet toegelaten)
Op een tentoonstelling of vogelbeurs zonder pluimvee (bvb kwartels) zijn professionele handelaars wel toegelaten.

Onder punt 5
Het minimum voor particulieren is dat de kooien volkomen zuiver zijn.

Vaccinatie
Oorspronkelijke tekst: “Vaccinatie is verboden”
Huidige tekst: “Vaccinatie tegen vogelgriep is verboden”
De vaccinatie tegen Newcastle disease voor pluimvee die deelnemen aan een verzameling is verplicht.

Gaston Van Limbergen
Tel: 052 21 47 33

Verslag van de vergadering van 6 november 2015 op het F.A.V.V. te Brussel
Aanwezig
Voor het F.A.V.V. de heer Philippe Houdart
B.O.U.-federaties
A.O.B, Aviornis, K.E.V., B.O.U., W.P.C., K.B.F.K
Verontschuldigd: KBOF, BPC, Vimibel

De Belgische Ornithologische Unie –C.O.M. België nam het initiatief om naar aanleiding van de problemen bij het verbod van vogelbeurzen vorig jaar, een overlegvergadering aan te vragen met het FAVV. De voorzitters van de bij B.O.U. aangesloten federaties werden daarbij uitgenodigd.
Wij werden ontvangen door de Directeur Crisispreventie, de heer Philippe Houdart die de vragen, naar voor gebracht op een overlegvergadering met de federaties, beantwoordde.

Welke zijn de Algemene verplichtingen bij de organisatie van tentoonstelling, zangwedstrijd of ruilbeurs (verzameling)?
(KB van 5 mei 2008 gewijzigd bij KB van 8 mei 2013)
Verzamelingen van pluimvee en/of van andere in gevangenschap levende vogels zijn slechts toegestaan onder de volgende voorwaarden
a) de organisator van de verzameling registreert zich bij het Voedselagentschap ten minste 48 uur voor aanvang van de verzameling;
b) de organisator van de verzameling houdt een lijst bij met de namen en adressen van de houders die met hun dieren deelnemen aan de verzameling. Die lijst moet gedurende ten minste 2 maanden ter beschikking van het Voedselagentschap gehouden worden.
c) de verzameling staat onder officieel toezicht van een erkende dierenarts die aangesteld is door de organisator van de verzameling. De organisator deelt de naam van de aangestelde erkende dierenarts mee aan de betrokken PCE (Provinciale Controle Eenheid) voor aanvang van de verzameling.
Met betrekking tot de verkoop van vogels en pluimvee op openbare markten zijn bovenop de algemene voorwaarden en de geldende regelgeving de hierna vermelde bijzondere voorwaarden van toepassing :

Erkende pluimveehandelaars en particuliere houders mogen pluimvee en vogels uitstallen.
Voor particulieren kan het enkel gaan om occasionele verkoop van dieren van eigen productie.
Als meerdere handelaars zich tegelijkertijd op de markt bevinden worden zij zo ver mogelijk van elkaar gescheiden. Indien nodig moet het aantal op de markt aanwezige handelaars dan ook worden beperkt.
Bovenop de in het voorgaande punt weergegeven maatregelen, is het verboden, op markten van pluimvee en andere in gevangenschap levende vogels, pluimvee of andere in gevangenschap levende vogels te koop aan te bieden die niet opgesloten of beschermd zijn geweest om contact met wilde vogels onmogelijk te maken gedurende de 10 dagen voorafgaand aan de markt.

Welke documenten dienen er gebruikt om een verzameling (beurs of TT of zangwedstrijd) te registreren bij het FAVV (wettelijk verplicht!), bvb Oost-Vlaanderen zegt van wel, Limburg niet. Zou niet voor de hobby zijn?
Ook de hobbysector dient zich bij het inrichten van een tentoonstelling, zangwedstrijd, vogelbeurs te registreren bij het FAVV van de provincie waar de verzameling wordt georganiseerd. De organisator deelt de naam van de aangestelde erkende dierenarts mee aan de betrokken PCE (Provinciale Controle Eenheid) voor aanvang van de verzameling.
Sommige PCE zijn overijverig geweest door documenten te vragen die alleen voor de handelssector voorzien en verplicht zijn. Het volstaat dat de inrichter een eenvoudig document stuurt aan de PCE van zijn provincie. (zie model in bijlage).
De inrichter dient de dierenarts aan te stellen en dient ook de kosten daaraan verbonden te betalen.

Waarom werd vorig jaar bij de uitbraak in Nederland na korte tijd alles vrijgegeven in Nederland en werd in België het verbod verlengd tot 20 januari?
Het ging hier om het hoog besmettelijke H5N8 virus. Het FAVV wilde hier geen risico lopen. Achteraf bezien had men de maatregel vroeger mogen opheffen. Men zal in de toekomst trachten om terdege rekening te houden met tentoonstellingen, zangwedstrijden en vogelbeurzen en het verbod zo kort mogelijk houden.

Waarom mogen zoals vorig jaar markten doorgaan en handelaars in hun zaak vogels verkopen en worden de ruilbeurzen verboden?
Handelaars die vogels verkopen zijn geregistreerd bij het FAVV. Vogelhouders die toevallig naar de markt komen niet. Mogelijks komt er een verbod voor particulieren om deel te nemen aan openbare markten wanneer er ook een verbod is op vogelbeurzen. Het zal ook afhangen of het om een laag of hoog pathogeen virus gaat en of vogels aan dit bepaalde virus gevoelig of minder gevoelig zijn.

Een Dierenarts is een zware kostprijs voor de organisator. Welk document moet er zijn als bewijs van controle dierenarts. Lijst van de deelnemers tekenen? Wat is officieel toezicht. Betekend dit dat de dierenarts steeds ter plaatse moet zijn?
Dierenarts moet zeker langs komen voor een op zicht controle. Hij dient dan ook niet steeds ter plaatse te zijn. Hij kan de lijst van de deelnemers dan tekenen en alle bladen paraferen. Wanneer hij de controle uitgevoerd heeft is dit voldoende en hoeft hij niet verder aanwezig te blijven.

Kunnen kwartels die als hobby gehouden worden niet onder siervogels geklasseerd worden. Deze hebben geen contact met andere dieren?
Dit zal in overweging genomen worden voor de vele soorten sierkwartels. De Japanse kwartel zal daarbij waarschijnlijk pluimvee blijven omdat deze veel voor consumptie gekweekt wordt.

Kan men tentoonstellingen en ruilbeurzen niet laten doorgaan zonder de aanwezigheid van kwartels?
Wanneer de vorige vraag zou ingewilligd worden zijn er al veel vogels die verder kunnen deelnemen. Kwartels zijn nog steeds pluimvee, de kans is dan ook klein dat hier een regeling kan getroffen worden.

Inentingen.
Dient een hobbyist zijn kwartels te vaccineren?
Alle kwartels die deelnemen aan een tentoonstelling of beurs (verzameling) dienen gevaccineerd te worden (uitgezonderd de Chinese dwergkwartel). Wanneer men ze alleen thuis houd als hobby dienen zij niet gevaccineerd te worden.

Moeten duiven (afstammelingen van Columba livia) nog steeds gevaccineerd worden?
Duiven die deelnemen aan verzamelingen moeten nog steeds gevaccineerd worden tegen Newcastle disease (Paramyxovirose)

Als federatie van ZANGKANARIES hebben wij 1 specifieke vraag nl
kunnen wij, als federatie van zangkanaries, niet buiten de algemene maatregelen tegen de vogelgriep vallen of kunnen wij niet zonder het toezicht van de veearts verzamelen, gezien onze kanaries eigenlijk het ganse jaar en zeker gedurende de wedstrijdperiode afgeschermd (opgehokt) zijn van de in de natuur levende vogels, om de heel eenvoudige reden dat ze geen vreemde en bijgevolg foutieve klanken/geluiden zouden opnemen in hun typische zang?

Het is zeer moeilijk om uitzonderingen te maken, de vraag is, waar trekt men de scheidingslijn. Deze vraag is dan ook niet uitvoerbaar.

Wanneer men als particulier een vogel gaat ophalen in een land van de Europese Unie of er een vogel naar toe brengt, heeft men dan een gezondheidscertificaat nodig?
In principe heeft men daarvoor geen gezondheidscertificaat nodig. Toch is het een gevaarlijke onderneming wanneer men reist met vogels op vreemd grondgebied. Bij een controle kan men heel wat moeilijkheden ondervinden. Politie of douane is niet altijd goed op de hoogte van de soort of wat wel en niet mag. Een gezondheidscertificaat wordt dan ook ten zeerste aangeraden.

Met dank aan de heer Philippe Houdart, Directeur Crisispreventie F.A.V.V. voor de goede ontvangst en de duidelijke antwoorden op onze vragen.