Nieuwe wetgeving

Klik hier voor:

COMPLETE WETTEKST!
BESLUIT RINGKWALITEIT!
Nietigverklaring besluit Vlaamse Regering (Soortenbesluit)

Besluit van de Vlaamse Regering met betrekking tot soortenbescherming en soortenbeheer (dit besluit vervangt het Koninklijk Besluit van 9 september 1981)

Hierbij bieden wij U een verduidelijking van de voornaamste artikels van dit soortenbesluit en dan vooral de artikels die ons vogelliefhebbers aanbelangen.
Laat het vooreerst duidelijk zijn dat alle Citesverplichtingen voor vogels die onder de Citeswetgeving vallen onverkort in voege blijven en strikt dienen nageleefd te worden.

Art.1
Met inheemse soort wordt bedoeld onder andere vogels die in het Vlaamse gewest voorkomen, in de natuur of er reeds lang zijn ingeburgerd.
Met uitheemse soort wordt bedoeld onder andere vogels die niet voorkomen in de natuur in het Vlaamse gewest.

Art.3
Het besluit is van toepassing op de inheemse soorten (zie art 1).
Het besluit is eveneens van toepassing op uitheemse vogelsoorten (zie art. 1) Dit zijn de vogels die voorkomen in de natuur op het grondgebied van de Europese Unie.
Het besluit is niet van toepassing op gekweekte soorten die zich in zake uiterlijk duidelijk onderscheiden van de soorten die in de natuur voorkomen. Hiermee wordt bedoeld mutatievogels die inzake bevedering (kleur) zich duidelijk onderscheiden van de wildkleur.

Art. 9
Beschermde soorten:Voor de vogels gelden de soorten die zijn aangekruist in bijlage 1 onder categorie 2.
Dit zijn de soorten die voorkomen in het Vlaamse gewest.
De soorten die voorkomen op het grondgebied van de lidstaten van de Europese Unie zijn eveneens beschermde soorten.
Dit neemt niet weg dat deze soorten wel mogen gehouden worden onder bepaalde voorwaarden die verder in deze tekst vermeld worden.

Art. 10
Verboden handelingen zijn het opzettelijk doden, vangen en verstoren tijdens de voortplanting en het in bezit hebben van de eieren van beschermde soorten.

Art. 12
Het in bezit hebben , vervoeren, verhandelen, ruilen of te koop of te ruil aanbieden van de beschermde soorten (zie voor afwijking art. 41) of de eieren ervan is verboden.

Art. 14
Het is verboden nesten van beschermde vogels opzettelijk te vernielen, te beschadigen of weg te nemen.

Hoofdstuk 6, afdeling 1
Dit behelst het houden van beschermde vogelsoorten in gevangenschap
Art. 41
Van de verbodsbepalingen van art 10 en 12 kan afgeweken worden onder de voorwaarden van art.41.
Deze zijn:
1-De vogels zijn in het Vlaamse gewest in gevangenschap geboren en dragen een gesloten pootring die voldoet aan art 42, 43 en 44.
2-Het gaat om vogels die afkomstig zijn uit een ander Belgisch gewest (bvb. Waalse Gewest) of uit een andere lidstaat van de Europese Unie. Deze vogels moeten daar legaal gehouden zijn en van een van de volgende merkingsmethoden voorzien zijn:

Een gesloten pootring die voldoet aan de wetgeving van een ander Belgisch gewest of een lidstaat van de Europese Unie en die aantoonbaar rechtmatig is afgegeven. (aantoonbaar wil zeggen dat U een document dient te hebben dat de herkomst en echtheid van de ring bevestigd).
Een ander merkteken dan een gesloten pootring dat voldoet aan de wetgeving van dit ander Belgisch gewest of lidstaat van de Europese Unie en dat aantoonbaar rechtmatig is afgegeven (bvb microchip). (aantoonbaar wil zeggen dat U een document dient te hebben dat de herkomst en echtheid van het merkteken bevestigd, bij gebruik van een microchip dient U ook een afleesapparaat voor de microchip te hebben. Opgelet dus bij aankoop van een vogel buiten het Vlaamse Gewest met microchip!! ).
Het vervoer en verhandelen van de eieren van die vogelsoorten blijft verboden.

§2.Vinken (Fringilla coelebs) geringd met een open pootring conform een vorige geldende regelgeving kunnen nog gehouden worden tot 31-12-2015.

Art.42
De gesloten ring vermeld in art.41 §1, 1° moet voldoen aan volgende voorwaarden:
Niet vervormbaar en slijtvast zijn, naadloos en er mag op geen enkele wijze mee geknoeid zijn.
De ring moet voorzien zijn van een uniek merkteken (stamnummer waardoor de eigenaar kan getraceerd worden)
De diameter van de ring moet zodanig zijn dat hij nadat hij in de eerste levensdagen van de jonge vogel is aangebracht, niet meer kan verwijderd worden zonder de poot te beschadigen..
De minister bepaalt in een ministerieel besluit de kenmerken, inscripties en kwaliteit van de ring, dit om fraude te vermijden.

Art.43
De gebruikte ringen mogen alleen afgeleverd zijn door een volgens art. 45 erkende vereniging.
De aanvraag of bestelling van ringen moet een ondertekende verklaring bevatten waarin de aanvrager verklaart in de voorbije 5 jaar geen veroordeling te hebben opgelopen waarbij er een verbod werd opgelegd tot het houden in gevangenschap van vogels van beschermde soorten.
De aanvraag of bestelling van ringen bevat ook een ondertekende verklaring dat de aanvrager een hoeveelheid kweekkoppels bezit waarmee hij het aantal jongen kan kweken waarvoor hij die bepaalde soort en hoeveelheid ringen heeft besteld.
De vereniging dient de aanvraag geheel of gedeeltelijk af te wijzen wanneer er aan bovenstaande voorwaarden niet is voldaan.

Art. 44
De ringen zijn persoonlijk en dienen alleen om uw eigen vogels te ringen. De ringen mogen door de aanvrager niet verhandeld, geruild of aan andere personen worden gegeven.
De ringen mogen maar 1 jaar gebruikt worden en dienen het jaartal te vermelden van het jaar waarin de vogel werd geboren.
De ringen mogen alleen worden aangebracht bij vogels die in gevangenschap zijn geboren..

Art. 46
De minister kan een lijst opstellen van op het Europees grondgebied van de Europese Unie in het wild voorkomende vogelsoorten waarvan de populatie kwetsbaar is.
Dit kan wanneer aan 2 van volgende voorwaarden is voldaan: zeldzaam of bedreigd, moeilijk te kweken in gevangenschap, relatief hoge geldwaarde in de vogelhandel.
Voor vogels die op deze lijst zouden komen gelden registratieverplichtingen van art. 47 en 48.
(deze lijst is er voorlopig nog niet !).

Art. 47
De vogelhoudersverenigingen die ringen afleveren sturen ieder jaar uiterlijk op 30 april per provincie de namen, adressen en aantallen verstrekte pootringen van het voorafgaande kalenderjaar aan het provinciaal hoofd van het Agentschap voor Natuur en Bos.
Een lijst van de namen, adressen en lidnummer van de leden die in het bezit zijn van vogels die voorkomen op de lijst van kwetsbare soorten.

Art. 48
De individuele vogelhouder of vogelhandelaar die vogels in hun bezit hebben die voorkomen op de lijst van kwetsbare soorten dienen een lijst bij te houden vermeldend de vogels (kwetsbare soorten) die zij in bezit hebben. Bij aangekochte of op een andere wijze bekomen vogels dient de naam en adres van de vorige eigenaar vermeld en de datum waarop de vogels bekomen zijn.
Voor vogels die verkocht worden, geruild of afgestaan wordt de datum, naam, adres van de nieuwe eigenaar vermeld.
De overzichtlijst wordt einde van ieder jaar afgesloten en de houder meldt aan zijn vereniging dat hij dergelijke lijst heeft afgesloten en dit voor 28 februari.
De vogelhouder of handelaar die geen lid is van een vereniging en die dergelijke vogels in bezit heeft en dan ook een lijst heeft aangelegd meldt dit voor 30 april aan het Agentschap voor Natuur en Bos van zijn provincie.
De overzichtlijsten moeten 5 jaar bijgehouden worden.

Art. 51
Zangwedstrijden, tentoonstellingen of andere activiteiten (vogelbeurzen, vliegdemonstratie of shows) met Europese vogelsoorten moeten minstens één (1) week op voorhand gemeld worden aan het provinciaal hoofd van het Agentschap voor Natuur en Bos van de provincie waar de activiteit plaatsvindt.
De inrichters zorgen ervoor dat de controle en toezicht gemakkelijk kan uitgevoerd worden.
Het toezicht gebeurt op een wijze die het evenement zo min mogelijk verstoort.

Art. 56
Het Koninklijk besluit van 9 september 1981 wordt opgeheven.
(Dit betekent vooral dat de rode inventaris en rode steekkaart en de databank verdwijnen en dat ook het begrip bijlage I en niet bijlage I vogels verdwijnt. Oude documenten dienen niet meer bijgehouden te worden.
Vogelhandelaars mogen alle vogels die voldoen aan de vereiste merkingsmethodes verkopen.
Voor vogels van buiten het Vlaamse Gewest dient uiteraard een document dat de herkomst en echtheid van het merkteken bevestigd voorhanden te zijn.)

Art. 57
Deze hele reglementering treedt in voege op 1 september 2009.

Het ministerieel besluit tot vaststelling van de voorwaarden voor de kenmerken en de kwaliteit van pootringen voor vogels (dit besluit treedt in voege op 15 november 2011)
Artikel 1.
Dit besluit is van toepassing op pootringen die bestemd zijn voor vogels die gekweekt worden in het Vlaamse Gewest, dus vogels die aanzien worden als Europese vogels (zie lijst in bijlage bij dit besluit). Is eveneens van toepassing op de pootringen voor vinken (fringilla coelebs) vermeld in artikel 41, §2,. Het betreft hier vinken die nog afkomstig zijn uit de vroegere bevoorrading.
Art. 2
Het betreft hier de kwaliteit van de ringen zoals die alleen door een door de administratie van Natuur en Bos erkende vereniging kunnen worden afgeleverd.
De ringmaat die in de bijlage vermeld staat is de maximum diameter die mag gebruikt worden voor die bepaalde vogelsoort. Kleiner mag, groter NIET.
Voor de vogels waarbij in de kolom voor de ringdiameter “NB” staat is de maximum diameter niet bepaald. Deze ring moet voldoen aan de voorwaarden zoals vermeld in artikel 42 van het Soortenbesluit (de diameter van de ring moet zodanig zijn dat hij nadat hij in de eerste levensdagen van de jonge vogel is aangebracht, niet meer kan verwijderd worden zonder de poot te beschadigen). Als leidraad hebben wij bij een aantal vogels in handschrift de diameter ernaast geschreven die aanbevolen wordt door K.E.V.
Art. 3.
De open pootringen betreffen alleen de vinken (Fringilla coelebs) uit een vroegere bevoorrading. Vinken (Fringilla coelebs) geringd met een open pootring conform een vorige geldende regelgeving kunnen nog gehouden worden tot 31-12-2015.
OPEN ringen kunnen of mogen dus nu niet meer gebruikt worden.
Art. 4
Betreft de opgeheven ministeriele besluiten.