home

Kweekgroepen Europese Vogels!!!

home
 
Raad van Bestuur
Diensten
Lidmaatschap
Tijdschrift
Activiteiten
Nieuwe wetgeving
Ringmaten
Ringbestelformulier
Wie kweekt wat?
Vraag en Aanbod
Roofvogels (CITES)
CITES
Contact
Links
B.O.U. nieuws 2015
Vogelgriep
Tentoonstellingen
en vogelbeurzen
Aanmelden -
Registreren
F.A.V.V.
Wereld-
kampioenschap
2017 Spanje
Home

- BELGISCHE ORNITHOLOGISCHE UNIE B.O.U. -

Gaston Van Limbergen tel. 052/21 47 33

 


VOGELGRIEP: OPHEFFEN VAN DE AFSCHERMPLICHT BIJ HOBBYHOUDERS (17/03/2017)


Minister van Landbouw Willy Borsus heft op vrijdag 17 maart om 14h00 de meeste maatregelen voor vogelgriep op voor pluimvee en vogels van hobbyhouders, duiven en struisvogels. Professionele pluimveehouders moeten daarentegen nog geduld hebben: net als in november, toen de eerste maatregelen werden opgelegd, is het risico voor dit type houderij nog te groot.

Minister van Landbouw, Willy Borsus: “Ik wil alle hobbyhouders en professionele houders bedanken voor hun medewerking en het goed toepassen van de maatregelen. Dit heeft ons toegelaten om tot op heden de verspreiding van vogelgriep te vermijden in onze hobbyhouderijen en professionele bedrijven. Toch is nog niet alles voorbij en is waakzaamheid nog steeds geboden. De risico-evaluatie, uitgevoerd door onze diensten en experts, toont aan dat het opheffen van de afschermplicht in de professionele pluimveesector nog niet mogelijk is. Het is immers nog steeds mijn bedoeling om de dierengezondheid in alle houderijen in ons land te beschermen. Ik ben mij bewust van de moeilijkheden die deze situatie meebrengt en ik moedig dan ook de professionele pluimveehouders aan om de aanbevolen maatregelen strikt toe te passen, aangezien het gevaar nog niet helemaal geweken is.”

Hoe is de situatie op dit ogenblik?
In België zijn in de loop van februari drie besmettingen met het H5N8-vogelgriepvirus vastgesteld: een bij een hobbyhouder van siervogels in Lebbeke en twee bij wilde vogels in Oud-Heverlee en Huldenberg. De laatste besmetting dateert al van 3 weken geleden; ook in de buurlanden evolueert de situatie gunstig. Dit wijst erop dat er heel wat minder vogelgriepvirus circuleert bij wilde vogels. De kans op besmetting van gehouden vogels is daardoor voldoende afgenomen om de meeste voorzorgsmaatregelen bij hobbyhouders te laten vallen.

Wat verandert er voor hobbyhouders?
Hobbyhouders dienen hun pluimvee en vogels niet meer verplicht af te schermen. Het FAVV raadt deze beschermingsmaatregel nog wel sterk aan, zeker in de buurt van waterplassen of waterlopen waar de kans groter is, dat nog besmette wilde vogels aanwezig zijn. Het risico van vogelgriepvirus is immers nog niet helemaal verdwenen. Hobbyhouders zijn daarom ook nog steeds verplicht om hun dieren binnen of afgeschermd te voederen en te drenken.
Alle verzamelingen van pluimvee en vogels (tentoonstellingen, prijskampen, verkopen, beurzen, …), inbegrepen de trainingsvluchten en wedstrijdvluchten met duiven, kunnen opnieuw plaatsvinden onder de gebruikelijke voorwaarden: toestemming van de burgemeester, controle door een dierenarts en bijhouden van een lijst met deelnemende houders.
Ook zijn hobbyhouders opnieuw toegelaten op openbare markten. Zoals steeds, moeten de aangeboden dieren in de 10 dagen voordien opgesloten of afgeschermd gezeten hebben.
Het jagen met roofvogels blijft nog steeds verboden. Bij dit type activiteit is het risico op besmetting door wilde vogels nog steeds te groot.

Wat verandert er voor professionele houders?
Bij professionele pluimveehouders, die altijd veel grotere aantallen vogels houden, wordt de afschermplicht voorlopig nog behouden. Een uitzondering wordt gemaakt voor houderijen met loopvogels (struisvogels, nandoes, emoes, …): bij hen is het opsluiten of het houden onder netten niet meer verplicht, maar nog wel sterk aangeraden. Net zoals bij hobbyhouders, moeten ook zij hun vogels nog steeds binnen of afgeschermd voederen en drenken.
Het Agentschap evalueert de situatie in België en in de buurlanden dagelijks. Indien de gunstige situatie van vandaag aanhoudt, dan is het volledig opheffen van de ophokregeling eventueel vóór 10 april mogelijk.

Een volledig overzicht van de maatregelen is terug te vinden op de website van het FAVV:
- Alle informatie over vogelgriep: www.favv.be/dierengezondheid/vogelgriep/
- Informatie voor hobbyhouders: www.favv.be/dierengezondheid/vogelgriep/hobbyhouders.asp

 Verslag van de vergadering van 6 november 2015 op het F.A.V.V. te Brussel
Aanwezig
Voor het F.A.V.V. de heer Philippe Houdart
B.O.U.-federaties
A.O.B, Aviornis, K.E.V., B.O.U., W.P.C., K.B.F.K
Verontschuldigd: KBOF, BPC, Vimibel
 
De Belgische Ornithologische Unie –C.O.M. België nam het initiatief om naar aanleiding van de problemen bij het verbod van vogelbeurzen vorig jaar, een overlegvergadering aan te vragen met het FAVV. De voorzitters van de bij B.O.U. aangesloten federaties werden daarbij uitgenodigd.
Wij werden ontvangen door de Directeur Crisispreventie, de heer Philippe Houdart die de vragen, naar voor gebracht op een overlegvergadering met de federaties, beantwoordde.

 Welke zijn de Algemene verplichtingen bij de organisatie van tentoonstelling, zangwedstrijd of ruilbeurs (verzameling)?
(KB van 5 mei 2008 gewijzigd bij KB van 8 mei 2013)
Verzamelingen van pluimvee en/of van andere in gevangenschap levende vogels zijn slechts toegestaan onder de volgende voorwaarden
a) de organisator van de verzameling registreert zich bij het Voedselagentschap ten minste 48 uur voor aanvang van de verzameling;
b) de organisator van de verzameling houdt een lijst bij met de namen en adressen van de houders die met hun dieren deelnemen aan de verzameling. Die lijst moet gedurende ten minste 2 maanden ter beschikking van het Voedselagentschap gehouden worden.
c) de verzameling staat onder officieel toezicht van een erkende dierenarts die aangesteld is door de organisator van de verzameling. De organisator deelt de naam van de aangestelde erkende dierenarts mee aan de betrokken PCE (Provinciale Controle Eenheid) voor aanvang van de verzameling.
Met betrekking tot de verkoop van vogels en pluimvee op openbare markten zijn bovenop de algemene voorwaarden en de geldende regelgeving de hierna vermelde bijzondere voorwaarden van toepassing :

  • Erkende pluimveehandelaars en particuliere houders mogen pluimvee en vogels uitstallen.
  • Voor particulieren kan het enkel gaan om occasionele verkoop van dieren van eigen productie.
  • Als meerdere handelaars zich tegelijkertijd op de markt bevinden worden zij zo ver mogelijk van elkaar gescheiden. Indien nodig moet het aantal op de markt aanwezige handelaars dan ook worden beperkt.

Bovenop de in het voorgaande punt weergegeven maatregelen, is het verboden, op markten van pluimvee en andere in gevangenschap levende vogels, pluimvee of andere in gevangenschap levende vogels te koop aan te bieden die niet opgesloten of beschermd zijn geweest om contact met wilde vogels onmogelijk te maken gedurende de 10 dagen voorafgaand aan de markt.

Welke documenten dienen er gebruikt om een verzameling (beurs of TT of zangwedstrijd) te registreren bij het FAVV (wettelijk verplicht!), bvb Oost-Vlaanderen zegt van wel, Limburg niet. Zou niet voor de hobby zijn?
Ook de hobbysector dient zich bij het inrichten van een tentoonstelling, zangwedstrijd, vogelbeurs te registreren bij het FAVV van de provincie waar de verzameling wordt georganiseerd. De organisator deelt de naam van de aangestelde erkende dierenarts mee aan de betrokken PCE (Provinciale Controle Eenheid) voor aanvang van de verzameling.
Sommige PCE zijn overijverig geweest door documenten te vragen die alleen voor de handelssector voorzien en verplicht zijn. Het volstaat dat de inrichter een eenvoudig document stuurt aan de PCE van zijn provincie. (zie model in bijlage).
De inrichter dient de dierenarts aan te stellen en dient ook de kosten daaraan verbonden te betalen.

Waarom werd vorig jaar bij de uitbraak in Nederland na korte tijd alles vrijgegeven in Nederland en werd in België het verbod verlengd tot 20 januari?
Het ging hier om het hoog besmettelijke H5N8 virus. Het FAVV wilde hier geen risico lopen. Achteraf bezien had men de maatregel vroeger mogen opheffen. Men zal in de toekomst trachten om terdege rekening te houden met tentoonstellingen, zangwedstrijden en vogelbeurzen en het verbod zo kort mogelijk houden.

Waarom mogen zoals vorig jaar markten doorgaan en handelaars in hun zaak vogels verkopen en worden de ruilbeurzen verboden?
Handelaars die vogels verkopen zijn geregistreerd bij het FAVV. Vogelhouders die toevallig naar de markt komen niet. Mogelijks komt er een verbod voor particulieren om deel te nemen aan openbare markten wanneer er ook een verbod is op vogelbeurzen. Het zal ook afhangen of het om een laag of hoog pathogeen virus gaat en of vogels aan dit bepaalde virus gevoelig of minder gevoelig zijn.

Een Dierenarts is een zware kostprijs voor de organisator. Welk document moet er zijn als bewijs van controle dierenarts. Lijst van de deelnemers tekenen? Wat is officieel toezicht. Betekend dit dat de dierenarts steeds ter plaatse moet zijn?
Dierenarts moet zeker langs komen voor een op zicht controle. Hij dient dan ook niet steeds ter plaatse te zijn. Hij kan de lijst van de deelnemers dan tekenen en alle bladen paraferen. Wanneer hij de controle uitgevoerd heeft is dit voldoende en hoeft hij niet verder aanwezig te blijven.

Kunnen kwartels die als hobby gehouden worden niet onder siervogels geklasseerd worden. Deze hebben geen contact met andere dieren?
Dit zal in overweging genomen worden voor de vele soorten sierkwartels. De Japanse kwartel zal daarbij waarschijnlijk pluimvee blijven omdat deze veel voor consumptie gekweekt wordt.

Kan men tentoonstellingen en ruilbeurzen niet laten doorgaan zonder de aanwezigheid van kwartels?
Wanneer de vorige vraag zou ingewilligd worden zijn er al veel vogels die verder kunnen deelnemen. Kwartels zijn nog steeds pluimvee, de kans is dan ook klein dat hier een regeling kan getroffen worden.

Inentingen.
Dient een hobbyist zijn kwartels te vaccineren?

Alle kwartels die deelnemen aan een tentoonstelling of beurs (verzameling) dienen gevaccineerd te worden (uitgezonderd de Chinese dwergkwartel). Wanneer men ze alleen thuis houd als hobby dienen zij niet gevaccineerd te worden.

Moeten duiven (afstammelingen van Columba livia) nog steeds gevaccineerd worden?
Duiven die deelnemen aan verzamelingen moeten nog steeds gevaccineerd worden tegen Newcastle disease (Paramyxovirose)

Als federatie van  ZANGKANARIES hebben wij 1 specifieke vraag nl
kunnen wij, als federatie van zangkanaries, niet buiten de algemene maatregelen tegen de vogelgriep vallen of kunnen wij niet zonder het toezicht van de veearts verzamelen, gezien onze kanaries eigenlijk het ganse jaar en zeker gedurende de wedstrijdperiode afgeschermd (opgehokt) zijn van de in de natuur levende vogels, om de heel eenvoudige reden dat ze geen vreemde en bijgevolg foutieve klanken/geluiden zouden opnemen in hun typische zang?

Het is zeer moeilijk om uitzonderingen te maken, de vraag is, waar trekt men de scheidingslijn. Deze vraag is dan ook niet uitvoerbaar.

Wanneer men als particulier een vogel gaat ophalen in een land van de Europese Unie of er een vogel naar toe brengt, heeft men dan een gezondheidscertificaat nodig?
In principe heeft men daarvoor geen gezondheidscertificaat nodig. Toch is het een gevaarlijke onderneming wanneer men reist met vogels op vreemd grondgebied. Bij een controle kan men heel wat moeilijkheden ondervinden. Politie of douane is niet altijd goed op de hoogte van de soort of wat wel en niet mag. Een gezondheidscertificaat wordt dan ook ten zeerste aangeraden.

Met dank aan de heer Philippe Houdart, Directeur Crisispreventie F.A.V.V. voor de goede ontvangst en de duidelijke antwoorden op onze vragen.